EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

2012 Coğrafya Soru ve Cevapları

2012 Coğrafya Soru ve Cevapları

31. Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilenbilgilerden hangisi doğrudur?

A) En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerinedir

B) Dağların yükseltisi doğudan batıya doğrugidildikçe artmaktadır

C) Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyuncauzanan sıradağlar kırılmaya oluşmuştur.

D) Ülkenin batısında çok sayıda volkanikdağ vardır.

E) Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundakidağlar üzerindedir.

 

32. Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerindeaşağıdakilerden hangisinin etkisi dahaazdır?

A) Eski dünya karaları arasında merkezi birkonuma sahip olmasının

B) Uluslar arası deniz ulaşımı açısındanönemli bir bölgede bulunmasının

C) Önemli petrol ve doğal gaz yataklarınasahip ülkelere komşu olmasının

D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasınınve aynı anda farklı iklim özellikleriningörülmesinin

E) Ekonomik ve siyasal bir güç merkeziolan Avrupa Birliği ülkelerine komşuolmasının
33. Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusununfazla olmasında aşağıdakilerdenhangisinin etkisi daha azdır?

A) Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazlaolmasının

B) Endüstrinin gelişmiş olmasının

C) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmasının

D) İklim koşullarının elverişli olmasının

E) Tarıma elverişli geniş topraklara sahipolmasının
34. Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi vesayım dönemlerine göre nüfus hareketlerigöz önüne alındığında aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

A) Özellikle 1950’den sonra tarım sektöründeçalışanların oranı sürekli azalmıştır.

B) En düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yıllarıarasındadır.

C) Yıllık nüfus artış hızının fazla olduğu dönem1955-1960 yılları arasındadır.

D) Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus,kırsal nüfustan daha fazla olmuştur.

E) Cumhuriyet Dönemi’nde ilk nüfus sayımı1927 yılında yapılmıştır.
35. I. Gece ve gündüz süresine

II. Yarımada özelliğine

III. Yer şekillerinin çeşitliğine

IV. Orta kuşakta bulunmasına

Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerdenesen meltem rüzgarlarının görülmesi,yukarıdakilerden hangilerinebağlanabilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

36.Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmigeniş olan bazı liman kenteleri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak bir özellik değildir?

A) Turistak yolcu taşımacılığı gelişmiştir.

B) Kara yolu ağı gelişmiştir.

C) Nitelikli iş gücü fazladır.

D) Üçüncül ekonomik etkinlikler gelişmiştir.

E) Nüfus yoğunlukları fazladır.
37. Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerdenhangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu

içinde yer alır?

A) İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasındaçalışan şoför

B) Konya’da bir hastanede görev yapandoktor

C) Mardin’de bir ilköğretim okulunda görevyapan öğretmen

D) Çubu Ovası’nda buğday tarımı yapançiftçi

E) Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı
38. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altıkaynağının rezerv bakımından zenginolduğu yer yanlış verilmiştir?

A) Demir – Sivas (Divriği)

B) Krom – Elazığ (Guleman)

C) Barit – Antalya (Alanya)

D) Manganez – Konya (Seydişehir)

E) Bakır – Artvin (mungul)
39. Türkiye’de tarım sektörünün en önemlisorunlarından bir işletmelerin parselbüyüklüğünün giderek küçülmesidir. Busorunun çözümü için küçük arazilerin

toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusundaçalışmalar yapılmaktadır.
Bu göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikteaşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasıbeklenmez?

A) Mülkiyet yapısının değişmesi

B) Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması

C) İşletme sayısının artması

D) Tarımsal üretimde artış sağlanması

E) Teknolojiden yararlanmanın artması
40. I. Maki

II. Bozkır

III. Çayır

IV.Çiçekli bitkiler ve orman
Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve topluluklarıverilmiştir.Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğuyerlerde doğal koşullara uygunlukve üretimdeki verimlilik bakımındansırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesive hayvancılık faaliyetlerininyapılması beklenir?

I II III IV

A) Koyun sığır Arıcılık Kıl keçisi

B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık

C) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık

D) Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır

E) Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır
41. Aşağıda verilen termik santrallerdekullanılan enerji kaynakları göz önünealındığında hangisinin, hava kirliliğiüzerindeki etkisinin daha az olmasıbeklenir?

A) Ambarlı

B) Yatağan

C) Seyitömer

D) Çatalağzı

E) Soma
42. Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalardatarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdekiovalara göre daha fazla olmasının temelnedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması

B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması

C) İklim koşullarının elverişli olması

D) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması

E) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
43.Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderekbüyümesine karşın, dış alımı karşılamaoranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerdenhangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Dış satımdaki turizm gelirleri payınınartmasının

B) Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığınfazla olmasının

C) Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının

D) Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlardatüketilmesinin

E) İmalat sanayisinde dışa bağımlılığınyüksek olmasının
44. Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyenetmenler göz önüne alındığındaKaradeniz’in kıyı kesiminde çay, fındıkve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde

aşağıdakilerden hangisinin etkisi dahafazladır?

A) Nitelikli iş gücü

B) Ham madde

C) Ulaşım

D) Enerji

E) Sermaye
45. Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdakiulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin,yolcu trafiğindeki payının dahafazla olması beklenir?

A) İstanbul Boğazı geçişini de kapsayanMarmaray Projesi

B) Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren HattıProjesi

C) Bakü-Tiflis-Kars Deniz Yolu Hattı Projesi

D) Ankara-Eskişehir-Bursa Yüksek Hızlı

Tren Hattı Projesi

E) Rize-Erzurum arasında Ovit Dağı tünelgeçişi


46. Aşağıdakilerin hangisinde insanların
doğal çevre üzerindeki etkisi dahaazdır?

A) İstanbul Boğazı’nın her iki yakasını birbirinebağlayan köprülerin yapılması

B) Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ileKaragöl’ün tarım alanı oluşturmak amacıylakurutulması

C) Yatağan termik Santrali’nde elektrik üretilmesi

D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerininyaygın olması

E) inebolu – Abana arasındaki kıyı şeridindedenizin doldurularak kara yolu yapılması


47. 
Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlikfarklarını azaltmak için yapılan çalışmalardanbiri de bölgesel kalkınma projeleridir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi,bu projelerden biri olan YeşilırmakHavzası Gelişim Projesi kapsamındakiillerden değildir?

A) Samsun

B) Yozgat

C) Tokat

D) Amasya

E) Çorum


48. 
Türkiye’de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte,bu da turizm gelirlerinin ekonomidekipayını giderek artırmaktadır.


Buna göre, aşağıdaki turizm etkinliklerinden
hangisinin, ülke ekonomisineyıl boyunca katkı sağlaması beklenir?

A) Deniz turizmi

B) Akarsu turizmi

C) Kış turizmi

D) Kaplıca turizmi

E) Yayla turizmi
 

Cografya  18 Soru 

S1: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamından olmayan il aşağıdakilerden hangisidir? mebpersonel.com
Cevap: Yozgat
S2: Bitki örtüsü ile yapılan hayvancılık arasında ilişki ile ilgili sorunun cevabı
Cevap: Maki-Kıl keçisi, Bozkır-Koyun, Çayır-Sığır ve Çiçekli bitkiler-Arıcılık olacak
S3: Termik santrallerin hangisini çevre kirliliğine en az yol açar?
Cevabı Ambarlı Termik Santrali
S4: Meltem rüzgarlarının ortak özellikleri nelerrdir? Cevap II-III

S5 : Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumu üzerinde en az etkilidir? 
Cevap: İklim özellikleri
 S6: Kıyı bölgelerimizde bitki türünün fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? mebpersonel.com
Cevabı: İklim özellikleri
S7: Türkiye’de maden çıkarılan yerler ile ilgili soru
Cevap: Konya – Seydişehir – Manganez


S8.Aşağıdakilerden hangisi hizmet türü bakımından farklıdır? mebpersonel.com
Cevap: Tarım işçileri
S9. Verilen Türkiye haritasında da şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir) ortak özelliği değildir
Cevap: Turist taşıma gelişmiştir.
S10. Nüfus sayımları ile ilgili verilen soru
Cevap: “Kentsel nüfus, tarımsal nüfustan her zaman fazladır.” olacaktır.
S11 dış ticaret  açığını etkileyen özelliklerden biri değildir
Cevap: Üretilen malın yur içinde tüketilmesi
s12 )limanların ortak özelliği ? 
Cevap Turizim Değildir


s13)  arazi toplulaştırma ile ilgili soru? 
Cevap üretim artars14 Verilen Türkiye haritasında da şehirlerin (samsun,mersin,istanbul ,izmir) ortak özelliği değildir
Cevap: Turist taşıma gelişmiştir

AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...