EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

MEB 3.121 Dershane Öğretmeni Atayacak.

MEB 3.121 Dershane Öğretmeni Atayacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin Ek-1′de belirtilen alanlardaki öğretmen kadrolarına başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemleri aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

1. Başvuru Şartları

1.1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak çalışmakta olmak,

1.2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

1.3. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),

1.4. KPSS şartı hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmen olarak atanacaklar bakımından belirlenen şartları taşımak,

1.5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.6. Mezun olduğu yükseköğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

1.7. Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar bakımından, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

1.8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

2. Başvuru

2.1. Öğretmenliğe başvuru, 1 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Daha önce ön başvuru yapmayanlar da başvuruda bulunabilecektir.

2.2. Başvurular, adayların en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

2.4. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.5. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

2.6. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün veya en geç takip eden gün onaylanacaktır.

2.7. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2.8. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il milli eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) faks (0 312 418 03 81) ya da “e-posta” yoluyla bildirilecektir.

2.9. Adayların başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.10. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

2.11. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

3. Başvuruda İstenecek Belgeler

3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

3.4. Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

3.5. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak çalışmakta olduğunu gösterir belge,

3.6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak belge,

3.7. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri nitelikte personel olarak 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge,

3.8. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

istenecektir.

3.9. Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık durumu hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hali olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

4. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

4.1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

4.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

4.3. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4.4. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.

4.5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

4.6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5. Pedagojik Formasyon

5.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

5.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

5.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

5.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

5.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi,

olmak üzere bu belgelerden herhangi birine sahip olmak gerekmektedir.

5.6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

5.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

5.8. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

6. Onay İşlemleri

6.1. İl milli eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonu oluşturulabilecektir.

6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

6.3. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.4. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmeleri zorunludur.

6.5. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

6.6. Pedagojik formasyon belgesinde belge “sayısı”nın olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.

6.7. Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanların, görevden ayrılış nedenine göre yasal altı aylık veya bir yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlar bakımından altı aylık veya bir yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

6.8. Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

6.9. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekalet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer

nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

6.10. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenecek; isteklerinin uygunluğu halinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

6.11. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe milli eğitim müdürleri dahil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il milli eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6.12. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

7. Komisyonların Oluşturulması

7.1. Öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunan adayların sözlü sınavda değerlendirilmeleri amacıyla, Ek-3 Sözlü Sınav Merkezleri Formunda sınav merkezi olarak belirlenen illerde valiliklerce, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 7′nci maddesinde öngörüldüğü şekilde sözlü sınav komisyonu/komisyonlarının oluşturulması sağlanacaktır.

7.2. Komisyon üyeleri geçici 7′nci maddenin altıncı fıkrasında öngörülen görevleri yürütecektir.

8. Sözlü Sınav

8.1. Öğretmenliğe başvuruda bulunanlardan başvuruları onaylananlar, başvuruda bulundukları iller dikkate alınarak Ek-3 Sözlü Sınav Merkezleri Formunda belirlenen sözlü sınav merkezlerinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından 10-31 Ağustos tarihleri arasında sözlü sınav merkezleri olarak belirlenen il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarında belirtilecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

8.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-2′de yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

8.3. Sözlü sınav soruları ile cevap anahtarı, sözlü sınav komisyonlarınca Yönetmelikte yer alan özel alan bilgisi, pedagojik formasyon, genel kültür, genel yetenek, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacak veya hazırlatılacaktır.

8.3.1. Sözlü sınav sorularının hazırlanmasında, gerek görülmesi halinde üniversitelerden de destek alınabilecektir.

8.3.2. Hazırlanan sözlü sınav soruları ile cevap anahtarının uygunluğu ve geçerliliği komisyon tarafından sınavdan önce değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

8.3.3. Hazırlanan sözlü sınav soruları zarflanarak sınav bilgi başlıkları ve özel alan bilgileri bazında olmak üzere ayrı ayrı gruplandırılacaktır.

8.3.4. Sözlü sınava alınan aday, özel alanı ile sözlü sınav bilgi başlıklarına göre hazırlanmış olan soru gruplarının her birinden birer soru çekecek ve çektiği zarfta yer alan soruları cevaplayacak; adaya, çektiği zarfta yer alan sorunun altı imzalattırılacak; adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz görülme nedenleri komisyon tarafından Ek-2 Formun Açıklama bölümünde belirtilecektir.

8.4. Sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak; sözlü sınava katılanların sınav puanları ilgili birimlerce “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek ve sözlü sınav sonuçları 3 Eylül 2015 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

9. İtiraz

9.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç beş gün içinde, il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

9.2. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar en geç beş gün içinde ilgililere bildirilecektir.

10. Tercihler

10.1. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar, 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda Tercih Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

10.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

10.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

10.4. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

10.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

10.5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

10.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

10.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “10.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

10.7. Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

11. Atamalar

11.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

11.2. Adayların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olanın ataması yapılacak, eşitliğin devamı halinde ise atanacak aday kura ile belirlenecektir. Hizmet süresinin hesabında dershane ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sigortalı süreler dikkate alınacaktır.

11.3. Öğretmen olarak ataması yapılanlar, sağlık mazereti hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmayacaktır.

11.4. Atamalar 21 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.

12. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

12.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

12.2. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

12.3. Ataması yapılanlar, bu bölümün “12.8.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

12.4. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.

12.5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

12.6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

12.7. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

12.8. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

12.8.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

12.8.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

12.8.3. Mal bildirimi (il milli eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

12.8.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

12.8.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

13. Göreve başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler

13.1. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı halde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerine göre iptal edilecektir.

13.2. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN…

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN…

VALİLİKLERE GÖNDERİLEN ÜST YAZI İÇİN TIKLAYIN…

 

EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK KONTENJAN LİSTESİ
NO KOD ALAN ADI KONTENJAN
1 7028 Adalet 1
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
3 2246 Almanca 2
4 7092 Arapça 1
5 4933 Bahçecilik 1
6 2265 Beden Eğitimi 2
7 1119 Bilişim Teknolojileri 1
8 1123 Biyoloji 253
9 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1
10 1963 Büro Yönetimi 1
11 1207 Coğrafya 141
12 4927 Çince 1
13 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
15 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 1
16 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1
17 4942 Eğlence Hizmetleri 1
18 7035 El San.Tek./El Sanatları 1
19 7036 El San.Tek./Nakış 1
20 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1
21 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1
22 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1
23 1371 Felsefe 100
24 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 151
25 1390 Fizik 452
26 1417 Fransızca 1
27 4951 Gazetecilik 1
28 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1
29 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 1
30 7044 Gıda Teknolojisi 1
31 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1
32 7102 Görsel Sanatlar 1
33 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
34 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1
35 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1
36 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1
37 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1
38 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 1
39 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1
40 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 1
41 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1
42 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 102
43 1524 İngilizce 51
44 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1
45 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1
46 4899 İspanyolca 1
47 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 264
48 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1
49 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1
50 7096 Laboratuvar Hizmetleri 1
51 7056 Makine Tek./Makine Model 1
52 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 1
53 1700 Matbaa 1
54 2353 Matematik 665
55 4972 Metal Teknolojisi 1
56 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1
57 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1
58 4976 Muhasebe ve Finansman 4
59 1822 Müzik 1
60 4439 Okul Öncesi Öğrt 1
61 7106 Özel Eğitim 1
62 4978 Pazarlama ve Perakende 1
EK-1 ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK KONTENJAN LİSTESİ
NO KOD ALAN ADI KONTENJAN
63 4979 Plastik Teknolojisi 1
64 2368 Psikoloji 1
65 2838 Radyo-Televizyon 1
66 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1
67 7103 Rehberlik 21
68 4883 Rusça 1
69 4901 Sağlık Bilgisi 1
70 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 1
71 7074 Sağlık/Hemşirelik 1
72 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 1
73 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 1
74 1959 Sanat Tarihi 3
75 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1
76 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1
77 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 1
78 2403 Sınıf Öğretmenliği 51
79 2510 Sosyal Bilgiler 152
80 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 1
81 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 1
82 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 1
83 2036 Tarih 166
84 4900 Teknoloji ve Tasarım 1
85 7081 Tekstil Tek./Tekstil 1
86 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1
87 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1
88 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 365
89 2143 Türkçe 102
90 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1
91 4991 Ulaştırma Hizmetleri 1
92 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1
93 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1
GENEL TOPLAM: 3.121
AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...