EN GÜNCEL, EN DOĞRU HABERLERİ
TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Osmanlı Devletinde İlkler

Osmanlı Devletinde İlkler

 

1-Kuruluş Dönemi

İlk Osmanlı padişahı Osman bey’dir
•   Osmanlıların ilk başkenti söğüttür
•   Osmanlılarla Bizans’ın yaptığı ilk savaş Koyunhisar savaşıdır
•   Aşiretten beyliğe geçiş ilk defa Osman Bey döneminde olmuştur
•   Osmanlılardan beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında gerçekleşti
•   İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davuttur
•   İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa dır
•   İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakih’tir
•   Osmanlılarda ilk vakıf Orhan Bey zamanında kurulmuştur
•   İlk divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur
•   İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur(yaya ve müsellem)
•   İlk defa Orhan Bey zamanında donanmaya sahip olundu
•   İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur
•   Osmanlılar Rumeli’ye ilk defa Orhan Bey in kardeşi Süleyman paşa ile geçmiştir
•   İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel de Orhan Bey tarafından kurulmuştur
•   Rumeli’ye ilk geçiş Çimpe kalesinin alınmasıyla gerçekleşmiştir
•   Osmanlıların Rumeli deki ilk üssü Çimpe kalesidir
•   İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır
•   Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğullarıdır
•   Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetleri ilk defa Orhan Bey döneminde başlamıştır
•   İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır
•   İlk Osmanlı donanması Karesioğullarından alınan donanmadır
•   Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe savaşıdır
•   İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır
•   Şehirlerde kurumsallaşma ilk defa Orhan Bey döneminde kadı subaşlarının atamasıyla olmuştur
•   Ankara savaşından sonra Osmanlıya katılan ilk beylik saruhanoğullarıdır
•   Topçu ocağı ilk defa 1. Murat tarafından kurulmuştur
•   Top ilk defa 1. Kosova da kullanılıştır
•   İlk eyalet 1. Murat döneminde oluşturuldu
•    Karamanoğulları ilk defa 1. murat zamanında savaşılmıştır
•   Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığı’nda karşılaşmışlardır
•   Osmanlılarda sultan unvanını kullanan ilk padişah 1. Murat tır
•   Yeniçeri ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur
•   Acemioğlanlar ocağı ilk defa 1. Murat zamanında kurulmuştur
•   Veziriazam, kazasker, defterdar, nişancı ilk defa 1. Murat zamanında divan üyesi olmuştur
•   İlk veziriazam Çandarlı Halit Paşa dır.(1. Murat)
•   Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla egemenlik anlayışında değişiklik ilk defa 1. Murat zamanında gerçekleşmiştir(ülke padişah ve oğullarınındır)
•    Rumeli beylerbeyliği ilk defa 1. Murat devrinde kurulmuştur(ilk eyalet)
•   Pencik sistemi ilk defa 1. Murat zamanında uygulanmıştır
•   Sancak valiliğinden gelen ilk hükümdar 1. Murattır
•   Orta Avrupa ticaret yolunu ilk defa ele geçirilmesi Çirmen savaşı ile olmuştur.
•   Çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Germiyanoğlulları beyliğidir.
•   Tımar sistemi ilk defa 1. Murat devrinde oluşturulmuştur.
•   İlk mali teşkilat 1. Murat devrinde oluşturulmuştur.
•   Osmanlı Devleti’nin ilk yenilgisi Ploşnik Savaşı’dır. (1388)
•   Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı 1. Kosova dır.
•   İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazid dir.
•   Osmanlı tarihinde Anadolu Türk Birliğini ilk defa Yıldırım Beyazid sağlamıştır.
•   Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara Niğbolu zaferi ile açılmıştır. (1396)
•   İngiltere ve Fransa’nın katıldığı ilk haçlı savaşı Niğbolu Savaşıdır.
•   Yıldırım Beyazid Niğbolu Savaşından sonra “Sultan-ı İklimi Rum” unvanını almıştır.
•   Anadolu Türk birliğinin ilk defa bozulması Ankara Savaşı sonucunda olmuştur.
•   Osmanlı’yı Balkanlarda yenmenin mümkün olmadığı Niğbolu Savaşıyla anlaşılmıştır.
•   Ankara savaşından sonra Osmanlı Devleti’nin ilk hakimiyet alanında aldığı beylik Saruhanoğullarıdır.
•   İlk büyük Tersane Yıldırım Beyazid döneminde yapılan Gelibolu tersanesidir.
•   Osmanlı Devleti’ni tehdit eden ilk doğulu devlet Timurlardır.
•   İstanbul’da yapılan ilk hisar 1. Beyazid’in yaptırdığı Anadolu hisarıdır.(Güzelcehisar)
•   Dini ve sosyal içerikli ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.
•   Osmanlılarda taht kavgası ilk kez Fetret döneminde (1402-1413)
•   Enderun mektebi ilk defa 2. Murat zamanında kurulmuştur.
•   Devşirme sistemi ilk kez 2. Murat zamanında kurulmuştur.
•   Yeniçeriler ilk defa 1444 yılında 2. Murat’ın tahtı terk etmesi üzerine isyan etmişlerdir. (Buçuk tepe isyanı)
•   İki kez tahta çıkan ilk padişah 2. Murattır.
•   Oğlu tarafından tahta geçirilen ilk padişah 2. Murattır.
•   İlk defa doğu klasikleri Türkçe’ye 2. Murat zamanında çevrilmiştir.
•   Osmanlılarla Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.
•   Osmanlı Devleti’nin batıda imzaladığı ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.
•   Osmanlı Devleti’nde ilk defa sınır kavramından Edirne-Segedin anlaşmasında söz edilmiştir.(Tuna Nehri)
•   İlk deniz savaşı Venediklerle Çelebi Mehmet zamanında yapılmıştır.
•   Avrupalılar Türkleri balkanlardan atamayacaklarını ilk kez 2. Kosova’da anladılar.

 

 

2- Osmanlı Yükselme Dönemi

•   Osmanlı devleti ilk defa tam merkeziyetçi devlet özelliğini Fatih döneminde kazanmıştır.
•   Osmanlı Devleti’nin doğuda imzaladığı ilk antlaşma Amasya Anlaşması’dır. (1555-İran)
•   Havan topu ilk kez İstanbul’un fethinde kullanılmıştır.
•   Vezirler ilk defa Fatih zamanında kul sistemi ile seçilmeye başlandılar.
•   Kubbealtı vezirleri ilk defa Fatih döneminde atanmıştır.
•   Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman dır.
•   Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.
•   Fatih kanunnamesi Osmanlıların ilk yazılı kanunlarıdır.
•   Osmanlı’nın ilk altın parasını Fatih bastırmıştır.
•   İlk kapitülasyonlar Fatih tararından Venediklilere verilmiştir.
•   Sadrazamlar ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmeye başladılar.
•   İpek yolu Fatih’in Kırım’ı fethetmesiyle ilk defa Osmanlı denetimine geçmiştir.
•   İlk defa klasik Türk- Osmanlı mimari tarzı uygulanmıştır.
•   Fatih döneminde Karadeniz ilk defa Türk Gölü haline gelmiştir.
•   Dünyada yivli-setli topraklar ilk defa 2. Beyazid zamanında yapılmıştır.
•   Yeniçerilerin ilk isyanı 2. Murat döneminde Fatih’in ilk hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir. (Buçuktepe isyanı)
•   Cülus bahşişi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında verilmiştir.
•   İlk uluslar arası üniversite Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan Sahn-ı Seman medresesidir.
•   Fatih döneminde ilk defa üniversite yabancı bilim adamlarından yararlanmıştır.
•   Surları yıkabilecek çapta ilk büyük toplar (şahi) Fatih devrinde dökülmüştür.
•   İlk defa Fatih devrinde gemiler karadan denize indirilmiştir.
•   Osmanlı Devleti, imparatorluk özelliğini Fatih devrinde Bizans’ın yıkılmasıyla kazanmıştır.
•   İlk defa Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü İstanbul’un fethiyle sağlanmıştır.
•   Boğazlar ilk defa Fatih devrinde Osmanlı egemenliğine girmiştir.
•   Ortodoks Patrikhanesi ilk defa Fatih devrinde himaye altına alınmıştır.
•   Avrupa’ya ilk defa denizden sefer yapan padişah Fatih’tir. (Otranto)
•   İlk defa Memlüklerle ilişkilerin bozulması Fatih devrinde olmuştur.
•   Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otluk beli savaşıdır
•   Osmanlı- Safevi ilişkileri ilk defa 2. Beyazıt döneminde başlamıştır(sokulu isyanı)
•   Kırım ile kara bağlantısı Boğdan seferiyle 2. Beyazıt döneminde başlamıştır
•   Anadolu Şii kışkırtması sonucu çıkan ilk isyan 2. Beyazıt döneminde çıkan Şahkulu isyanıdır
•   Bir iç meselenin ilk defa uluslar arası  mesele haline gelmesi 2. Beyazıt döneminde yaşanan şehzade cem olayıdır
•   Avrupalıların Osmanlı iç işlerine karışması ilk defa şehzade Cem olayıdır
•   Oğlu tarafından tahtan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2. Beyazıt’tır
•   Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkmıştır
•   Osmanlıların İran’la yaptıkları ilk büyük savaş çaldıran savaşıdır
•   Osmanlıların kuzey Afrika hakimiyeti ilk kez  Mısırın fethi ile başlamıştır
•   Batıya sefer düzenlemeyen ilk padişah yavuz sultan selimdir
•   Yavuz’un mısır’ı  fethiyle baharat yolu ilk kez Osmanlıların eline geçmiştir
•   Kutsal toprakları ele geçiren ilk padişah yavuz sultan Selimdir
•   Osmanlı-Cezayir ilişkileri ilk olarak Yavuz döneminde başlamıştır.
•   Güney Doğu Anadolu ilk defa Yavuz döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. (Turnadağ Savaşı)
•   Orta Avrupa’nın kapılarının açıldığı ilk sefer Belgrat’ın fethidir.
•   İlk defa Orta Avrupa hakimiyeti Kanuni döneminde Mohaç Savaşı ile başlamıştır.
•   Akdeniz’de fethedilen ilk ada Rodos’tur.
•   Kanuni’nin Rumeli ye yaptığı ilk sefer Belgrat Seferidir. (1521)
•   Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır.
•   Türkler Akdeniz’de üstünlüğünü ilk defa Preveze deniz savaşıyla sağlamıştır.
•   Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.
•   Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk gölü haline gelmiştir.
•   Şeyhülislam ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur.
•   Kaptan-ı Derya ve Reisülküttab ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur.
•   Osmanlılarla İran arasında imzalanan ilk anlaşma Anlaşmasıdır. (1555)
•   Osmanlı  Devleti’nin sınırları ilk defa Kanuni döneminde Basra körfezine ulaşmıştır.
•   Hindistan’a sefer düzenleyen ilk Osmanlı padişahı Kanuni’dir.
•   İlk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’dır.
•   Portekizlilerle ilk defa Kanuni döneminde deniz savaşı yapılmıştır.
•   Orta Asya Türk devletleri ilk deniz yolu bağlantısını kurma projesini ilk başlatan devlet adamı Sokullu’dur.
•   Süveyş kanalını açmak isteyen ilk devlet adamı Sokullu’dur.
•   Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim’dir.
•   İstanbul’da doğan ve ölen ilk padişah 2. Selim’dir.
•   Osmanlı tarihinde Kanun-i Kadim (Yeniçeri ocağına asker alma kanunu) ilk defa 2. Murat zamanında bozulmuştur.
•   İlk Osmanlı donanması İnebahtı’da (1571) 2. donanma Çeşme’de (1770) 3. donanma Navarin (1827)  4. donanma Sinop’ta (1853) yakılmıştır.
•   Denizlerde ilk büyük yenilgi İnebahtı yenilgisidir.

 

3- Osmanlı Duraklama Dönemi

•   Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma Ferhat Paşa antlaşmasıdır. (1590-İran)
•   Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa 1. Ahmet zamanında
•   Kafes usulü ilk defa   1. Ahmet zamanında uygulanmaya başlanmıştır.
•   Divan örgütü ilk defa 2. Mahmut tarafından kaldırılıp yerlerine bakanlıklar kurulmuştur.
•   Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş anlaşmasıdır. (1672-Lehistan)
•   Osmanlı Avrupa karşısındaki üstünlüğünü Zitvatoruk savaşı (1606) ile kaybetmiştir.
•   Yeniçeri ocağının bozulmaya başladığının fark edildiği ilk savaş Hotin savaşıdır.
•   Yeniçeri ocağını kaldırmaya çalışan ilk padişah Genç Osman’dır.
•   Şeyhülislam’ın yetkilerini ilk kısıtlayan Osmanlı padişahı 2. Osman’dır.
•   Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya  taşımayı düşünen padişah 2. Osman dır
•   Sosyal alanda ıslahat yapan ilk Osmanlı padişahı 2. Osman’dır(saray dışından evlenerek)
•   Devletin kötüye gidiş nedenlerini araştırarak ilk defa rapor hazırlayan Koçi Beydir
•   İsyan sonucu öldürülen ilk padişah 2. Osman (genç Osman) dır
•   İlk Osmanlı bütçesi tarhuncu Ahmet paşa tarafından hazırlanmıştır
•   Asayişi sağlamak amacıyla ilk defa sokağa çıkma yasağı çıkaran padişah 4. murattır
•   Osmanlı devletinin ilk defa uzun bir kuşatma ardından fethettiği yer Girit’tir
•   Osmanlı denizciliği Girit’in fethinden sonra Avrupa karşısında üstünlüğünü kaybetmeye başlamıştır
•   Osmanlı devletinin Avrupa karşısında taarruz gücünü kaybettiği ilk savaş 2. viyana kuşatmasıdır.
•   Günümüzdeki Türk-İran sınırı ilk kez Kasr-ı Şirin anlaşması (1639) ile çizilmiştir.
•   Çeşitli şartlar öne sürerek Sadrazam olan ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa’dır.
•   İlk Osmanlı-Rus ittifakı İstanbul anlaşmasıdır. (1724)
•   Osmanlı devletinin Ruslarla imzaladığı ilk anlaşma Bahçesaray anlaşmasıdır. (1638)
•   Osmanlı devleti ilk defa Karlofça (1699) ve İstanbul anlaşması (1700) ile toprak kaybetmiştir.
•   Ordunun başında sefere çıkan son padişah 2. Mustafa’dır.
•   Osmanlıların kaybettiği ilk beylik Erdel Beyliğidir.
•   Osmanlı topraklarının paylaşıldığı ilk uluslar arası anlaşma Karlofça anlaşmasıdır.

 

    4- Osmanlı Gerileme Dönemi

•   Osmanlı devleti ilk defa Pasarofça anlaşması (1718) ile Avrupa’dan geri kaldığını kabul etmiştir.
•   Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlar ilk defa Lale Devrinde yapılmışlardır.
•   Mimaride ilk kez Avrupa tarzında eserler Lale devrinde inşa edilmiştir.
•   İlk kültürel ıslahatlar 3. Ahmet döneminde yapılmıştır.
•   Avrupa’ya ilk defa Lale devrinde elçiler gönderilmiştir.
•   İlk Osmanlı matbaası İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. (1727) (ilk teknik yenilik)
•   Matbaada basılan ilk eser Vankulu adlı lügattir.
•   İlk defa 18. yy da Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmiştir.
•   İlk resmi devlet matbaası 3. Selim döneminde kurulmuştur.
•   İlk kağıt ve kumaş fabrikası Lale Devri’nde inşa edilmiştir.
•   İtfaiye örgütü (tulumbacılar) ilk defa Lale Devri’nde kurulmuştur.
•   İlk çiçek aşısı lale devrinde yapılmıştır
•   İlk geçici elçilikler lale devrinde kurulmuştur
•   Avrupai tarzda ilk askeri ıslahatlar 1. Mahmut döneminde yapılmıştır
•   İlk mühendis okulu 1. Mahmut döneminde kara mühendis hanesi adında kuruldu(1731)Avrupa tarzında açılan ilk okuldur
•   İkinci mühendis okulu 3. Mustafa tarafından deniz mühendis hanesi adıyla kurulmuştur(1773)
•   Kapitülasyonlar ilk defa 1. Mahmut tarafından sürekli hale getirilmiştir. (1740)
•   3. Mustafa döneminde ilk iç borçlanma başlamıştır.
•   İlk defa halkı Türk ve Müslüman olan toprak Küçük kaynarca anlaşması ile kaybedilmiştir. (Kırım)
•   Halifelik kurumunun siyasi bir antlaşmada ilk defa kullanılması Küçük kaynarca Antlaşmasında oluşmuştur.(Son olarak Uşi Antlaşmasında olmuştur.)
•   Rusya’nın Akdeniz’e (sıcak denizlere) açılma imkanı elde ettiği ilk antlaşma Küçük kaynarcadır.
•   Sürat topçuları ocağı ilk defa II. Murat döneminde kurulmuştur.
•   Ortodoksların kuruculuğu ilk kez Küçük Kaynarca ile Ruslara geçmiştir.
•   I.Mahmut döneminde ilk kez Avrupalı birisinin (humbaracı Ahmet paşa )tecrübesinden faydalanarak ıslahat yapılmıştır.
•   Ruslar Küçük Kaynarca ile ilk kez iç işlerimize karışmaya başladılar.
•   Osmanlı Küçük Kaynarca ile ilk defa tazminat ödedi.
•   Rusya ilk kapitülasyonlar küçük Kaynarca antlaşması ile ödemiştir.(1774)
•   Ulu efe alım satım ilk defa I.Abdülhamit tarafından yasaklanmıştır.
•   Avrupa orduları örnek alınarak hazırlanan ilk ordu Nizam-ı Cedit Ordusudur.
•   Avrupa’da ilk daimi elçilikler III.Selim zamanında açılmıştır.
•   Fransızca ilk defa III.Selim döneminde devletin resmi dili olarak ilan edilmiştir.
•   ilk Fransız tercüme bürosu III. Selim tarafından kurulmuştur.
•   Nizam-ı cedit orduları ilk zaferlerini Akkada Napolyon’a karşı kazanmışlardır.

 

 

   5. Osmanlı Dağılma Dönemi

•   Osmanlıda Fransız İhtilalinden etkilenerek çıkan ilk milliyetçilik isyanıdır.(1804)
•   padişahın yetkileri ilk defa ayanlarla imzalanan Sened-i İttifakla sınırlandırılmıştır. (1808II.Mahmut)
•   Osmanlı devleti ilk denge siyasetini Fransa’nın Mısırı işgali sırasında uyguladı .(1798)
•   Ruyada ilk defa donanmasını Fransa’nın Mısırı işgali sırasında boğazlardan geçirmiştir.
•   Azınlıklara ilk imtiyazlar Bükreş Antlaşması (1812)ile Sırplara verilmiştir.
•   Osmanlılarda bağımsızlığını kazanan ilk azınlık Yunanlılardır.(Edirne Antlaşması 1829)
•   boğazlar ilk defa Hünkar iskelesi (1843)antlaşması ile sorun olmuştur.
•   boğazlar ilk kez Londra Antlaşması (1841) uluslar arası bir statüye sahip olmuştur.
•   Padişahın yanında ilk defa otorite olarak ayanlar kabul edilmiştir .
•   İngilizlere ilk kapitülasyonlar III. Murat devrinde(1578) verildi. Balta Limanı Antlaşması (1838) ile yaygınlaşmıştır.
•   Kapitülasyonların kaldırılması ilk defa Paris Antlaşmasında görülmüştür.
•   İlk resmi gazete takvim-i Vekayi adıyla II.Mahmut tarafından çıkarıldı.(1831)
•   nüfuz sayımı ilk defa 2.MAHMUD ZAMANINDA YAPILMIŞTIR .(1813-ASKERİ AMAÇLI)
•   Tımar sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
Müsadere (mallara el koyma) usulü ilk kez II.Mahmut tarafından kaldırılmıştır.
•   Polis örgütünün temelleri ilk defa II.Mahmut zamanında atılmıştır.
•   Orta öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur.
•   İlk öğretim ilk defa II. Mahmut zamanında zorunlu hale getirilmiştir
•   İlk posta örgütü II. Mahmut zamanında kurulmuştur
•   İltizam sistemi ilk defa ıslaha fermanı ile kaldırılmıştır
•   ilk defa tercüme odası ve yabancı dil okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır
•   Devlet memuru yetiştiren okullar ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur
•   Yurt dışında ilk defa II. Mahmut zamanında öğrenci gönderilmiştir
•   kılık kıyafette ilk değişiklik II. Mahmut tarafından yapılmıştır
•   padişah kendi üzerinde bir gücün varlığını ilk defa Tanzimat fermanı ile tanımıştır (1839)
•   Osmanlılarda ilk kağıt para kaime adıyla Abdülmecit tarafından bastırılmıştır (1844)
•   ilk demir yolu hattı Tanzimat döneminde yapılmıştır (1866)
•   telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlamıştır (1854)
•   ilk telgraf okulu Tanzimat döneminde açılmıştır
•   laik kanunlar ilk defa Tanzimat ile orta çıkmıştır
•   ilk demir yolu hattı Tanzimat döneminde kurulmuştur (İzmir- aydın hattı)
•   askerlik ilk defa ıslahat fermanı ile bir bedele bağlanmıştır (1856)
•   Osmanlı toprak bütünlüğü ilk defa kırım savaşında (1854) sonra imzalanan Paris antlaşması (1856) ile Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır
•   kız öğrenciler ilk kez Tanzimat döneminde okullara alınmıştır
•   Osmanlı devleti ilk dış borcu kırım savaşı (1856) sırasında İngilizlerden almıştır (Abdülmecit dönemi)
•   öğretmen okulları ve mülkiyet mektebi ilk defa Tanzimat döneminde açılmıştır.
•   Osmanlı devleti ilk defa Paris antlaşması (1856)ile Avrupa devleti kabul etmiştir.
•   İlk Osmanlı Anayasası Mithat Paşa bakanlığında bir komisyon tarafından hazırlanmış ve II.Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir.(kanun-i esasi-1876)
•   İlk defacize belirlenmesi işi Tanzimat döneminde patrikhaneye verilmiştir.
•   Osmanlılılarda halk ilk defa I.Meşrutiyetle yönetime katılmıştır.
•   Rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketi 31 mart olayıdır.
•   Osmanlılarda Mecelle hukuku ilk defa I. Meşrutiyet ile uygulanmaya başlanmıştır.
•   Balkan Savaşları ilk defa Karadağ’ın Osmanlıya saldırmasıyla başlamıştır.
•   Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile siyasi olarak ortaya çıkmıştır.
•   Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim ilk defa İttihat Terakki ile olmuştur
•   Milliyetçiliği ilk defa İttihat ve Terakki bir ideoloji olarak kabul etmiştir
•   Divan örgütü kaldırılarak yerine bugünkü anlamda bakanlıklar ilk defa II. Mahmut zamanında kurulmuştur.
•   İlk defa II. Mahmut zamanında Tımarlarına maaş bağlamıştır.
•   Osmanlı ülkesinde anayasacılık faaliyetleri ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır
•   Hukuk ve idare alanında ilk ıslahatlar II.Mahmut dönemindedir.
•   Kişisel haklar ilk defa Tanzimat Fermanı ile güvence altına alınmıştır.
•   Kişisel hak ve özgürlükler ilk defa I.Meşrutiyette anayasasında (kanun-u Esasi) yer almış ve açıklanmıştır.
•   Osmanlı halkı ilk defa I. Meşrutiyet seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır.
•   Türk tarihinde ilk defa siyasi partiler I. Meşrutiyet döneminde kuruldu.
•   ilk kurulan siyasi parti ittihat ve terakki partisidir. Daha sonra Ahrar Fırkası ve Hürriyet ve itilaf partisi kurulmuştur.
•   Avrupa tarzı ilk müzik okulu Mızıka-i Hümayun II. Mahmut devrinde kuruldu.
•   Edirne Antlaşmasıyla Osmanlı ülkesinde milliyetçilik hareketleri ilk kez başarıya ulaşmış ve Yunanistan’dan bağımsız olmuştur .
•   Fransa’nın Cezayir ele geçirmesiyle Osmanlılar K. Afrika’da ilk kez toprak kaybettiler.
•   Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakları son kez Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla kullanılmıştır.
•   Her alanda en geniş anlamda ıslahatlar XIX.yüzyılda yapılmıştır.

AÇI BURSLULUK SINAVINA ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN...

Admin kimdir?

Oğuzhan Ünal; sıcak bir mayıs sabahı merhaba dedi dünyaya, ailesinin 3. ve sonuncu çocuğu olarak. İlkokul eğitimini D.Ç 50. yıl ve Mimar Sinan İlköğretim okullarında gerçekleştirdikten sonra ortaokul eğitimini Merkez Atatürk İlköğretim okulunda okul ikincisi olarak bitirdi. Ortaokul sonunda gerçekleştirilen fen liseleri sınavında Erzurum Fen Lisesini kazandı.

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...